Można zgłaszać uwagi do KPGO

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami to ważny dokument, od opracowania którego zobligowany jest każde państwo członkowskie UE. W Polsce obecne trwają konsultacje projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. 

Ministerstwo Środowiska czeka na wszelkie uwagi do projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Ten dokument musimy zostać zaktualizowany do końca 2016 roku. Chodzi o podpunkt 6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.) oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Jeśli nie spełnimy tego warunku, zagrożona jest szansa na pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych na inwestycje. 

Propozycje uwag można składać na adres Ministerstwa Środowiska pisemnie lub drogą mailową na adres lucja.dec@mos.gov.pl oraz katarzyna.rojek@mos.gov.pl.